IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV


Nameni zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter zakonitost obdelave
Z izpolnitvijo kupona in podajo privolitve za obdelavo podatkov sodelujoči v nagradni igri posreduje organizatorju svoje osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre in pridobitve obljubljene nagrade. Družba AVTO TRIGLAV d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana, matična številka: 5825482000, davčna številka: SI 34791809 (v nadaljevanju tudi: »organizator«) se šteje za upravljavca osebnih podatkov, pridobljenih v okviru nagradne igre. Za namene neposrednega trženja je poleg navedene družbe upravljavec osebnih podatkov tudi tisti pooblaščeni prodajalec, pri katerem je posameznik oddal kuponček s privolitvijo. Identiteta in kontaktni podatki pooblaščenih prodajalcev, ki so sodelovali v nagradni igri so navedeni v sledeči razpredelnici:

Pooblaščeni prodajalec Naslov Matična številka Kontaktni podatki Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če je imenovana)
AVTO TRIGLAV d.o.o., Ljubljana(Emil Frey Avtocenter) Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana 5825482000 info@avto-triglav.si dpo@avto-triglav.si
AVTOPLUS d.o.o. Koper Istrska cesta 55, 6000 Koper 5516684000 avtoplus@avtoplus.si bostjan.brzan@avtoplus.si
VEIT TEAM d.o.o. Čufarjeva ulica 24, Vir,1230 Domžale 1422669000 info@veitteam.si ursa.veit@veitteam.si
AVTOTRADE, d.o.o., Vrhnika Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika 5337003000 info@avtotrade.si marusa@avtotrade.si
AVTOHIŠA STEPANČIČ, VesnaStepančič s.p. Arclin 100, 3211 Škofja vas 6964150000 prodaja@avtohisa-stepancic.com vesna@avtohisa-stepancic.com</a >
AVTO MOČNIK d.o.o. Kranj, PEAVTO MOČNIK Jezerska cesta 135, 4000 Kranj 5890764000 info@avtomocnik.si ana@avtomocnik.si
AC-PROFEKT, prodaja inservis vozil d.o.o. Bakovska ulica 29 b, 9000 Murska Sobota 6440096000 info@ac-p.si martina.lustersmit@ac-p.si
VIHER d.o.o., Avto Viher,PE Pameče Pameče 151, 2380 Slovenj Gradec 5049085000 prodaja.pamece@avtoviher.si prodaja@avtoviher.si
TRGO ABC d.o.o., PE NOVA GORICA Industrijska cesta 2,Kromberk, 5000 Nova Gorica 5373077001 tajnistvo@trgoabc.si
ADRIA PLUS, d.o.o. Novo mesto (Avtohiša Adria) Podbevškova ulica 13, 8000 Novo mesto 1625918000 info@adria-plus.si

Obdelava osebnih podatkov za izvedbo nagradne igre
Sodelujoči z označitvijo ustreznega polja na nagradnem kuponu poda izrecno osebno privolitev, da organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko. Organizator bo posredovane podatke uporabil za namen izvedbe nagradne igre. Organizator pri zbiranju osebnih podatkov ni dolžan preverjati pravilnosti osebnih podatkov ali identitete sodelujočega, ima pa pravico, da sodelujočega po lastni presoji pozove, da izkaže svojo identiteto. V zvezi z navedenim namenom bo organizator lahko sprejel odločitev, ki bo temeljila bodisi na ročni obdelavi, bodisi na avtomatizirani obdelavi, vendar v slednjem primeru le, kolikor bo tak način sprejemanja odločitev nujen za izvajanje pravic in obveznosti iz pogojev sodelovanja v nagradni igri. V primeru, da bo organizator na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov sprejel odločitev v zvezi s sodelujočim, ima sodelujoči vselej pravico, da od organizatorja zahteva ponovno odločitev in izpodbija odločitev, ki je temeljila na avtomatizirani obdelavi, na enega izmed načinov za uveljavljanje pravic iz te izjave.

Obdelava osebnih podatkov za namen neposrednega trženja
Sodelujoči lahko z označitvijo ustreznega polja na nagradnem kuponu poda izrecno osebno privolitev, da smeta organizator nagradne igre in pooblaščeni prodajalec, pri katerem je sodelujoči oddal kuponček, uporabiti zgoraj navedene osebne podatke, dodatno pa še podatek o znamki in modelu vozila, za namene:
 • prilagojeno segmentirano in profilirano posredovanje ponudb, novic, vabila k sodelovanju v nagradnih igrah ter podobno
 • pošiljanje vabil na promocijske in druge dogodke
 • sodelovanje pri preverjanju kakovosti storitev ter zadovoljstva strank z namenom izboljšanja naših storitev.
Sodelujoči ima pravico, da privolitev za uporabo osebnih podatkov za zgoraj navedene namene kadarkoli prekliče ali zahteva spremembo podatkov v bazi.

Pravna podlaga
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki jih sodelujoči posreduje organizatorju, je točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR. Osebni podatki nagrajenca se lahko obdelujejo tudi na podlagi točke c) prvega odstavka 6. člena GDPR, kolikor je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki zavezuje organizatorja. Kolikor je dovoljeno s splošnimi predpisi, je pravna podlaga za obdelavo teh podatkov tudi zakoniti interes organizatorja, točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Zakoniti interes upravljavca je uveljavljanje ali obramba pred pravnimi zahtevki, vzdrževanje varnosti informacijskih sistemov, prostorov in infrastrukture, v obsegu, kolikor obdelavo za ta namen dovoljujejo veljavni predpisi.

Pravice sodelujočih v zvezi z varstvom osebnih podatkov
Posameznik ima pravico, da od upravljavcev zahteva:
 • dostop do osebnih podatkov, kar vključuje vpogled, prepis in kopiranje,
 • popravek ali dopolnitev nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov,
 • izbris osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; če so bili zbrani ali obdelani nezakonito; ali če tako določa zavezujoč predpis,
 • omejitev obdelave v zvezi z njim, ter
 • prenos podatkov, če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, kadar je to tehnično izvedljivo.
Prav tako lahko posameznik kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavcev. Posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njim v nasprotju s predpisi. V primeru, da iz posameznikove zahteve izhaja, da nasprotuje vsakršni nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, vključno z obdelavo tistih podatkov, katerih obdelava je skladno s pogoji sodelovanja namenjena izvedbi nagradne igre, se njegova zahteva šteje za odjavo iz sodelovanja v nagradni igri.

Način uveljavljanja pravic
Pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko posameznik uveljavlja
 • pri organizatorju, tako da pošlje pisno izjavo na naslov: Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@avto-triglav.si,
 • pri posameznem pooblaščenem prodajalcu preko kontaktnih podatkov, navedenih v razpredelnici na začetku te izjave.
Upravljavci bodo v zakonskih rokih ustrezno obravnavali zahtevo in o ukrepih obvestili posameznika. Upravljavec sme zavrniti kakršen koli ukrep v zvezi z zahtevo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

Uporabniki osebnih podatkov
Upravljavci zbranih osebnih podatkov ne bodo posredovali tretjim osebam, razen:
 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravljavca (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije) in
 • državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve.
Rok hrambe osebnih podatkov
Kadar je podana privolitev le za izvedbo nagradne igre, bo organizator osebne podatke hranil ves čas trajanja nagradne igre vse do izpolnitve svoje obveznosti izročitve nagrade ter še 5 let od zaključka nagradne igre. V primeru, da bo nadaljnja hramba osebnih podatkov potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa, sme organizator podatke hraniti, dokler je hramba potrebna za izpolnitev obveznosti. Kadar je podana privolitev tudi za neposredno trženje, bodo upravljavci podatke hranili dokler privolitev ne bo preklicana. Po preteku obdobja hrambe bodo upravljavci vse pridobljene osebne podatke uničili.