Splošni pogoji kluba zvestobe moj Fiat

1. Splošno
Splošni pogoji kluba zvestobe Moj Fiat (v nadaljevanju: klub Moj Fiat) določajo pravice in obveznosti posameznikov, ki se odločijo za članstvo v klubu Moj Fiat (v nadaljevanju: člani kluba) in ustanovitelja omenjenega kluba Moj Fiat, podjetja Avto Triglav d.o.o, Ljubljana, Dunajska 122, 1000 Ljubljana, matična številka: 5825482000, davčna številka: SI 34791809.

2. Prijava v klub in pogoji članstva

V klub Moj Fiat lahko pristopi vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in ima v lasti osebno ali lahko tovorno vozilo znamke Fiat, ki ga uporablja za osebne namene (to izključuje taksije, ambulantna vozila, vozila za odplačen prevoz oseb ali stvari, vozil, ki se uporabljajo za dirke ali rally-je). Izrecno je poudarjeno, da popusti veljajo le za količine izbranih izdelkov, ki jih lahko posamezen član kluba Moj Fiat uporabi na svojem vozilu. Pravne osebe ne morejo biti člani kluba. Za članstvo v klubu Moj Fiat je potrebno pravilno izpolniti prijavnico in jo podpisano poslati na naslov: Avto Triglav d.o.o, Ljubljana, Baragova 7d, 1000 Ljubljana ali oddati pri katerem od sodelujočih pooblaščenih prodajalcev ali serviserjev vozil Fiat (spisek sodelujočih koncesionarjev na spletnem mestu https://www.fiat.si/prodajno-servisna-mreza/). Prijava je možna tudi z izpolnitvijo prijavnice prek spletnega mesta https://www.fiat.si/klub-zvestobe-moj-fiat/.

3. Ugodnosti članov kluba Moj Fiat

3.1. Člani kluba so upravičeni do posebnih ponudb, popustov in ugodnosti. O teh ugodnostih in novostih blagovne znamke Fiat in o dogodkih podjetja Avto Triglav d.o.o., Ljubljana so člani obveščeni preko kontaktnih podatkov, ki so jih posredovali na prijavnici. Člani vstopijo v klub z dnem oddaje prijavnice, pravice iz naslova članstva pa člani lahko uveljavljajo od dne 1.5.2022 dalje.
3.2. Vsebina obvestil je odvisna od različnih prodajnih akcij. Ustanovitelj bo akcije določal prosto po lastni odločitvi in ni na noben način zavezan k obveščanju člana o ugodnostih ali nudenju kakršnihkoli ugodnosti, razen tistih, ki so izrecno določene v teh splošnih pogojih. Prav tako ustanovitelj ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji člana kluba ter ponudbami in ugodnostmi, o katerih bo obveščen.
3.3. Ustanovitelj omogoča članom kluba, da brezplačno prejemajo SMS/MMS-obvestila, pošto in elektronsko pošto, pri čemer bo obvestila pošiljal na način, ki ga član označi v pristopni izjavi. Po telefonu bo ustanovitelj pošiljal obvestila le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev. Prejemanje SMS/MMS obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje SMS in MMS sporočil.
3.4. Člani kluba Moj Fiat so upravičeni do določenih popustov za izbrane originalne nadomestne dele iz skupin obrabljivih nadomestnih delov, nadomestnih delov za vzdrževanje, mehanskih nadomestnih delov in za motorna olja iz programa Petronas, kot so opredeljeni na spletnem mestu https://www.fiat.si/moj-fiat/. Člani kluba imajo pravico do popustov na izbrane originalne nadomestne dele in motorna olja iz programa Petronas pod pogojem, da so vgrajeni v mreži pooblaščenih serviserjev Fiat (spisek sodelujočih članov servisne mreže Fiat je na spletnem mestu https://www.fiat.si/prodajno-servisna-mreza/).
3.5. Vrednost popusta se določi na podlagi starosti vozila. Za namene teh Splošnih pogojev se šteje, da starost vozila predstavlja čas, ki je potekel od začetka teka garancijske dobe, kot je razviden iz servisne knjižice vozila.
3.6. Višina popustov na nadomestne dele iz skupine obrabljivih nadomestnih delov, nadomestnih delov za vzdrževanje in mehanskih nadomestnih delov:
Starost vozila - Lestvica popustov

STAROSTNO OBDOBJE VOZILA LESTVICA POPUSTOV ZA NADOMESTE DELE
0 - 2 0%
2 - 4 10%
4 - 6 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
VEČ KOT 10 LET 30%
Višina popustov za motorna olja iz programa Petronas:
Starost vozila - Lestvica popustov
STAROSTNO OBDOBJE VOZILA LESTVICA POPUSTOV ZA MOTORNA OLJA IZ PROGRAMA PETRONAS
0 - 2 0%
2 - 4 5%
4 - 6 7,5%
6 - 8 10%
8 - 10 12,5%
VEČ KOT 10 LET 15%
3.7. Popusti v nobenem primeru ne veljajo za nadomestne dele iz skupine: karoserija, dodatna oprema, pnevmatike, električna napeljava, elektronske krmilne enote in za kemične produkte.
3.8. Popusti v nobenem primeru ne veljajo za storitve.
3.9. Uporabnikova upravičenja, ki izvirajo iz kluba Moj Fiat veljajo samo za vozilo, ki je v lasti člana kluba. Ugodnosti veljajo za člane kluba in niso prenosljive na drugo osebo ali drugo vozilo, prav tako jih ni mogoče zamenjati za gotovino. Ob zamenjavi vozila bo lahko novi lastnik izkoristil ugodnosti, ki se nanašajo na to vozilo, če je ali če bo postal član kluba.

4. Prenehanje članstva in obveščanje

Avto Triglav d.o.o. lahko člana Moj Fiat izključi iz kluba, če mu ta ne posreduje pravilnih podatkov in v primeru poskusa zlorabe ugodnosti kluba. V tem primeru bo stranko pisno obvestil o svoji odločitvi s priporočenim pismom. Vsak član kluba Moj Fiat lahko kadarkoli izstopi iz kluba tako, da svojo odločitev pisno sporoči na naslov Avto Triglav d.o.o, Ljubljana Baragova 7d, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov dpo@avto-triglav.si. Preklic članstva pomeni preklic vseh oblik obveščanja. Morebitne nekoriščene ugodnosti se v trenutku preklica članstva izničijo. Avto Triglav d.o.o. registrira prenehanje članstva oziroma želeno spremembo načina obveščanja in o tem obvesti člana v roku 15 (petnajst) dni od prejema obvestila.

5. Ukinitev kluba Moj Fiat in sprememba Splošnih pogojev

Avto Triglav d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve kluba Moj Fiat in/ali spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. O ukinitvi kluba ali spremembi Splošnih pogojev je dolžan seznaniti člane kluba pisno na način, ki ga je član označil na pristopni izjavi kot želeni način obveščanja. V primeru, da član na pristopni izjavi ni označil nobenega načina obveščanja, se šteje, da je o spremembi Splošnih pogojev obveščen po preteku 8 dni od objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnem mestu https://www.fiat.si/. Če se član kluba s spremembo ne strinja, ima pravico do izstopa iz kluba skladno s 4. členom teh Splošnih pogojev.

6. Končne določbe

Ti Splošni pogoji so v tiskani obliki sestavni del pristopne izjave. V elektronski obliki so dostopni na spletni strani https://www.fiat.si/. Morebitne spore med članom kluba in podjetjem Avto Triglav d.o.o., Ljubljana se rešuje sporazumno. Če na takšen način stranke ne bi uspele, bo spore reševalo pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.